Všeobecné obchodní podmínky

Dodací a platební podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP upravují vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Součástí VOP je i reklamační řád.

§ 1 Pro účely těchto VOP se rozumí:
· Dodavatel: společnost Blickle a.s.
· Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby společnosti Blickle a.s.
· Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle ústní/písemné/emailové objednávky odběratele odsouhlasenédodavatelem, resp. dle smlouvy.
· Výrobek/zboží: vlastní produkt společnosti Blickle a.s. včetně dodávaného materiálu, nebo výrobek dodaný třetí stranou.
· Smluvní obchodní vztah: jakýkoliv vztah mezi dodavatelem a odběratelem, který se řídí podmínkami (práva a povinnosti) obsažených v této dohodě, uzavřený za podmínek určených těmito VOP za účelem dodávky výrobku/zboží či poskytnutí služby. Tyto vztahy vznikají faktickým jednáním dodavatele a odběratele, převzetím zboží, potvrzenou objednávkou a/nebo písemnou kupní smlouvou.
Smluvní obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí legislativou ČR, především zákonem č. 513/91 Sb. „Obchodní zákoník“ (v platném znění) a dále pak těmito VOP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu. Tyto VOP spol. Blickle a.s. mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami odběratele. Dohodnou-li se dodavatel a odběratel na jiných podmínkách než je uvedeno v těchto VOP, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto VOP. Tato dohoda je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřena formou písemné objednávky odběratele s kladným vyjádřením dodavatele anebo písemné kupní smlouvy, stvrzené podpisy zástupců obou stran. VOP jsou veřejné a jsou volně dostupné ve všech kancelářích dodavatele a na jeho internetové domovské stránce www.blickle.cz.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

§2 Sídlo dodavatele:
Blickle a.s.
Maříkova 32
621 00 Brno
Tel:541 420 821 fax: 541 420 820
e-mail: info@blickle.cz
Pracovní doba: pondělí až pátek 8.00 – 16.30
Mimo uvedenou dobu lze zadávat a vyzvedávat zakázky jen po vzájemné příchozí domluvě. O svátcích je provoz zpravidla omezen.

§ 3 Způsob objednávání:
Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli. Objednávku je možné doručit dodavateli faxem, e-mailem, poštou nebo osobně – kontakty viz výše v textu. Dodavatel nepřijme objednávku podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato podložena i objednávkou písemnou (psaný text včetně faxu a e-mailu) s níže uvedenými náležitostmi.

§ 4 Objednávka musí obsahovat:
· Identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
· obchodní jméno a IČO/DIČ odběratele,
· kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. (fax, e-mail) spojení,
· předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci: 
  • o počtu kusů,
  • o objednacího čísla dle katalogu dodavatele,
  • o rozměrových a jakostních požadavků a norem,
  • o povrchových úprav,
· cenová ujednání, fakturace,
· požadovaný termín dodání
· způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami)
· požadavky na zabalení,
· způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
· jiné, doplňující údaje.
Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn postupovat dle těchto
VOP, popřípadě dle svých standardních postupů. Při první objednávce musí odběratel doložit kopii živnostenského listu a
osvědčení o registraci k daním.

§ 5 Potvrzení objednávky, technické vyjasnění, uzavírání smluv
Objednávku posoudí pracovníci obchodně technického úseku dodavatele (dále jen OTÚ).
Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.
V případě technických nejasností je nutné tyto odstranit. Za dodavatele jednají ve věcech technických pracovníci OTÚ.
Existuje-li více forem (verzí) technického zadání odběratele, pak jsou co do rozhodnosti řazeny v této prioritě:
1. Elektronická forma.
2. Vytištěná čitelná výkresová dokumentace.
3. Písemná slovní specifikace.
4. Ostatní.
V případě opakované výroby je odběratel povinen do objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně verze (revize).
Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení. 
Příjme-li, tj. písemně odsouhlasí (formou dopisu, faxu, zápisu, e-mailu), dodavatel objednávku jako závaznou, potvrdí to odběrateli a přidělí objednávce své zakázkové číslo. Od tohoto okamžiku jsou dodavatel a odběratel ve smluvním obchodním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit.
Pokud odběratel zruší objednávku po jejím potvrzení dodavatelem, je povinen uhradit stornopoplatek ve výši marně vynaložených nákladů dodavatele ve skutečné výši, maximálně však do hodnoty 20% objednaného zboží. Jedinou výjimkou je zrušení objednávky z důvodu nedodržení dodacího termínu, kdy se stornopoplatek neúčtuje. Potvrzovat objednávky a uzavírat kupní smlouvy mohou za dodavatele pouze pověření pracovníci OTÚ a nebo členové představenstva. V případě celkové hodnoty předmětu dodávky nad 100.000,-Kč včetně DPH pak pouze vedoucí OTÚ a nebo 
členové představenstva společnosti. V případě hodnoty předmětu jednorázové dodávky nad 300.000,-Kč včetně DPH, musí být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné kupní smlouvy.

§ 6 Dodací podmínky
Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího uvedení v písemné smlouvě nebo potvrzením objednávky od kupujícího.
V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závazné porušení smlouvy. 
Prodávající se zavazuje, vytvoří-li se překážky, bránící mu v dodání zboží, neprodleně o tomto informovat kupujícího a dohodnout s ním další postup.
Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je kupující v prodlení se splněním svých smluvních povinností ve vztahu k prodávajícímu.
Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám zboží a služeb, případně i před stanovenou dodací lhůtou.
Pojištění přepravy zabezpečí prodávající pouze na základě písemného ujednání. Pokud charakter zboží bude vyžadovat pojištění z důvodu ochrany zboží (křehké apod.), bude zboží pojištěno automaticky.
Prodávající má právo rozhodnout, kterou zakázku doručí osobně a kterou zašle prostřednictvím přepravní společnosti, případně pošty.
Dodací lhůtu (termín) je dodavatel oprávněn posunout v rozsahu den za den v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho technickým vyjasněním.
V případě vztahu uzavřeného na základě písemné kupní smlouvy (např. předměty plnění s cenou nad 300.000,-Kč) počíná běžet dodací lhůta nejdříve ode dne doručení řádně podepsané kupní smlouvy do sídla dodavatele, není-li smlouvou určeno jinak.

§ 7 cena
Kupní cena je sjednána na základě ceníku dodavatele, který je platný v den, kdy odběratel objednává zboží. Dodavatel sdělí cenu odběrateli ústně nebo formou písemné cenové nabídky s časově omezenou platností 60 dnů, který s ní dá souhlas podpisem objednávky, kupní smlouvy, podpisem cenového ujednání nebo podpisem dodacího listu. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, kupní cena se rozumí ze závodu, resp. ze skladu prodávajícího.

§ 8 Platební podmínky a fakturace
1. Platby kupujících za dodávky zboží a služeb prodávajícího se uskutečňují jako:
• a) platby předem,
• b) platby v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službě),
• c) platby na základě faktury s udanou dobou splatnosti.
2. Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží kupujícím je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Po uskutečněném zdanitelném plnění je kupujícímu zaslán řádný daňový doklad. Pouze na základě zvláštní písemné dohody může prodávající akceptovat i potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu kupujícího s uvedenou platbou.
3. Při platbě na fakturu s uvedením doby splatnosti je stanovena tato doba na 14 dnů.
4. V případě, že se kupující dostane s platbou do prodlení, je povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení, minimálně však 20 Kč za každý den prodlení, pokud není dohodnuto jinak.
5. V případě, že je kupující s platbou faktury v prodlení delším než 7 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro prodávajícího přijatelné.
6. Pokud není dohodnuto jinak, je povinen kupující první platbu za zboží nebo poskytnuté služby realizovat v hotovosti. Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury. Písemně nenasmlouvané krácení položek
ve faktuře není možné.
Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.
Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech
ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.).
V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05%, a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

§ 9 Kredit
Odběratelům s dobrou platební morálkou, kteří opakovaně využívají služeb dodavatele, může být přidělen (stanoven) dodavatelem tzv. kredit, tj. finanční limit pro nejvyšší přípustné saldo odběratele. Tento kredit určuje maximální přípustný součet částek na neuhrazených fakturách vystavených dodavatelem odběrateli, bez ohledu na jejich splatnost, který ještě nevede k zadržení výrobku/zboží.
Kredit určuje výhradně dodavatel a je oprávněn jej měnit. Výše kreditu je zpravidla maximálně rovna částce odpovídající měsíčnímu objemu odběru výrobku/zboží.
Odběratelé, kteří mají zájem využívat kredit stanovený dodavatelem a platbu po dodávce zboží musí mít uzavřenou s dodavatelem smlouvu o platebních podmínkách a zajištění závazku. V této smlouvě je především stanovena doba splatnosti faktur a výše kreditu odběratele. Součástí smlouvy může být i blanko směnka podepsaná statutárními zástupci odběratele. Směnka slouží pouze pro zajištění závazků odběratele vůči dodavateli a smlouva neumožňuje dodavateli směnku použít
k jiným účelům.

§ 10 Převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné
Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami, s přihlédnutím k případně přidělenému kreditu.
Převzetí výrobku/zboží a souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu. Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit balné, dopravní, manipulační a
případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Zboží je zasílané zpravidla přepravní službou, pokud není
dohodnuto jinak.

Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s
podáním nejpozději do 3 dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis
nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady
spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.
Nevyzvedne-li si odběratel výrobek/zboží do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny
předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

§ 11 Zadržení výrobku/zboží dodavatelem
Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit, pak dodavatel pozastavuje další dodávky zboží odběrateli až do doby
vyrovnání závazků či odčerpání kreditu odběratelem. O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje faxem, telefonicky, nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v dodací lhůtě ze strany dodavatele.


III. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

§ 12 Záruky za jakost, odpovědnost za vady

Dodavatel poskytuje odběrateli na své vlastní výrobky záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí výrobků. Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů a případných úprav. Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.
Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobků/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru přijeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na bezpečnostní zařízení zničená v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.
Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku.
Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším 
zpracování dodaného výrobku/zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.
Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v k tomu sjednanému termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.


§ 13 Uplatnění a přezkoumání reklamace
Zjistí-li dodavatel na předmětu plnění vadu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak záruka zaniká.
Za písemné ohlášení vady – reklamaci, je považován fax, e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho provozovny. Ostatní formy jsou nezávazné.
V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její
oprávněnosti.
Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního reklamovaného výrobku. Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí. Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.

§ 14 Oprávněné reklamace
V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli náhradní plnění, a to v tomto pořadí:
a) Oprava vadných dílů.
b) Výroba nových dílů výměnou za vadné.
c) Dobropis vadného zboží.
Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné výrobky/zboží bezvadnými.
Vadné díly, které byly vyměněny a nebo za ně bylo poskytnuto náhradní plnění jsou majetkem dodavatele a musí mu být poskytnuty.

§ 15 Neoprávněné reklamace

Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku.
Bude.li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.
IV. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro

rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednatelem a dodavatelem a jsou součástí vztahu vzniklých na základě zasílaných objednávek objednatelem. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem podpisu těchto VOP a jsou závazné pro všechny budoucí vztahy uzavřené na základě objednávek po podpisu těchto VOP.


V Brně dne 13.10.2008

Dodavatel:
Blickle, a.s., Maříkova 32, 621 00 Brno, IČO: 25577158
Z dodavatele podepsal: RNDr. Jiří Marek, CSc.