Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Německo, vedená v obchodním rejstříku okresního soudu Stuttgart pod označením HRA 410183, je vlastníkem a provozovatelem internetových stánek blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. Jménem celé skupiny Blickle vám děkujeme za návštěvu našich internetových stránek a za váš zájem o naši společnost a služby. Bližší informace o naší mezinárodní skupině naleznete v bodu 3 a také zde. Ochrana vašeho soukromí během zpracování je pro nás velmi důležitá. Proto vaše osobní údaje zpracováváme výhradně podle nařízení evropského práva o ochraně dat se zohledněním příslušné národní legislativy.

 

1. Úvod

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů plníme naše informační povinnosti vůči zákazníkům a uživatelům těchto stránek v souladu s článkem 13 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Ochrana osobních údajů je při tom pro nás zásadní. Za osobní údaje jsou považovány všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jsou to mj. informace jako jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo. Kromě nařízení GDPR lze právní základ pro ochranu osobních údajů nalézt také v německém Zákoně o telemédiích (TMG) a v nařízení EU ePrivacy (Nařízení EU o soukromí a elektronických komunikacích).

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme, pouze pokud je to nutné k zajištění funkčnosti internetových stránek a poskytnutí našeho obsahu či služeb nebo pokud k tomu dle nařízení GDPR existuje oprávněný zájem.

 

2. Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů coby uživatele těchto internetových stránek nebo zákazníka (práva subjektu údajů)

Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů jste subjektem údajů (osobou, jíž se týká shromažďování osobních údajů), které jsme o vás nashromáždili při vaší návštěvě našich internetových stránek nebo jako o zákazníkovi. Zákon proto poskytuje subjektu údajů určitá práva k jeho ochraně. Jsou to následující práva:

Máte kdykoli a bez udání důvodu právo na bezplatnou informaci o svých uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu zpracování. Také máte právo tyto údaje změnit, opravit, zablokovat nebo vymazat. Dále máte právo vyžádat si určité osobní údaje a znovu je použít k vlastním účelům u různých organizací. Dále můžete omezit zpracování svých osobních údajů a/nebo vůči zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoliv podat námitku (právo na námitku). Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu podle článku 77 nařízení GDPR.

 

3. Zodpovědná osoba / (společná) odpovědnost

a) Zodpovědná osoba / společná odpovědnost podle článku 26 nařízení GDPR

Společnost Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Německo, je zodpovědnou osobou ve smyslu článku 4 bod 7 nařízení GDPR pro osobní údaje shromážděné prostřednictvím výše uvedených internetových stránek (dle níže uvedené definice). Jsme zodpovědní společně s dalšími podniky a odbytovými společnostmi spadajícími do skupiny za předpokladu, že osobní údaje předáváme dalším podnikům a odbytovým společnostem nebo je od nich přijímáme (společná odpovědnost podle článku 26 nařízení GDPR). Společná odpovědnost může existovat či vzniknout také ve spojení s dalšími fyzickými či právnickými osobami (například poskytovatelé splátkových úvěrů); pro tyto vztahy platí následující informace.

b) Informace podle článku 26, odstavce 2 nařízení GDPR

Společná odpovědnost existuje s následujícími společnostmi skupiny Blickle:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd., Milton Keynes, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Nizozemsko
 • Blickle B.V., Lier, Belgie
 • Blickle Hinspania S.A., Madrid, Španělsko
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Itálie
 • Blickle a.s., Brno, Česká republika
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Rakousko
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Švýcarsko
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Francie
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Rumunsko
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Austrálie
 • Blickle AB, Hesingborg, Švédsko
 • Blickle Oy, Vantaa, Finsko
 • Blickle Norge AS, Horten, Norsko
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Turecko
 • Blickle Castors (Taicang Co., Ltd. Taicang, Čína
 • Blickle Canada Inc., Candiac, Kanada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, USA

a také s našimi odbytovými společnostmi. Jejich přehled naleznete zde.

Předávání osobních údajů podnikům a prodejním společnostem patřícím do skupiny a přijímání těchto údajů probíhá v rámci podnikové spolupráce, náboru zaměstnanců a prodeje produktů a služeb Blickle. Toto se může týkat také zpracování vašich osobních údajů. Strany pro tento případ společně dohodly posloupnost zpracování těchto údajů v jednotlivých procesních krocích. Strany jsou v rámci následně popsaných procesních kroků společně zodpovědny za ochranu vašich osobních údajů (článek 26 nařízení GDPR).

V rámci společné zodpovědnosti za ochranu osobních údajů jsme se zmíněnými společnostmi sjednali, kdo bude plnit které povinnosti vyplývající z nařízení GDPR. Toto se týká zejména zaručení vašich práv coby dotčené osoby a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 nařízení GDPR.
Toto ujednání je potřebné, protože při vnitropodnikové spolupráci nebo při náboru zaměstnanců a prodeji jsou osobních údaje zpracovávány v různých procesních krocích a systémech, které jsou provozovány buď společností Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG nebo podniky či odbytovými společnostmi patřícími do skupiny.

Přenos dat s odbytovými společnostmi probíhá v souvislosti s marketingem a odbytem, s podniky patřícími do skupiny také za účelem controllingu, účetnictví, personální správy, obecných provozních záležitostí podniku a interní organizace.

Když existuje společná zodpovědnost, splňují jednotlivé strany povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů pro jimi prováděné zpracování údajů v rámci společné odpovědnosti.

Jak společnost Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, tak výše uvedené podniky a odbytové společnosti patřící do skupiny podle článků 13 a 14 nařízení GDPR bezplatně zpřístupňují požadované informace v přesné, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě a v jasném a srozumitelném znění. Každá strana přitom ostatním stranám doručuje potřebné informace ze své oblasti působnosti. Strany se navzájem neprodleně informují o platných právních pozicích vůči dotčeným osobám. Dávají si vzájemně k dispozici veškeré informace potřebné k vyřízení žádosti o informace.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů lze uplatnit jak u společnosti Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, tak u výše zmíněných podniků a odbytových společností patřících do skupiny. Dotčené osoby obdrží informace zásadně z místa, u kterého své právo uplatnili; k urychlení procesu však doporučujeme, abyste se obrátili na společnost Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Kontakt / možnosti kontaktu – koordinátoři ochrany údajů – pověřenec ochrany osobních údajů (DPO)

Pokud máte otázky na téma ochrany osobních údajů v rámci skupiny Blickle, na které v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenaleznete odpověď, nebo pokud chcete uplatnit práva subjektu údajů, obraťte se přímo na zodpovědnou osobu.

Jako způsob kontaktování doporučujeme zaslání e-mailové zprávy přímo našim koordinátorům ochrany osobních údajů (datenschutz@blickle.com). Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím klasické pošty. Kromě toho jsme jmenovali externího pověřence ochrany osobních údajů (DPO). Toho lze kontaktovat na e-mailové adrese: datenschutz@blickle.com.

Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem, rádi bychom zdůraznili, že důvěrnost přenášených informací není u nezašifrovaných e-mailů zaručena. Obsah nezašifrovaných e-mailů si mohou prohlížet třetí strany (viz též část „Informační bezpečnost“).

Na našich internetových stránkách vám kromě toho nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních formulářů. Vaše údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, nám budou za účelem zpracování žádosti a případných následných otázek zaslány v zašifrované podobě a uloženy u nás.

Pokud budete chtít uplatnit právo na stížnost podle článku 77 nařízení GDPR, obraťte se na příslušný dozorový orgán.

 

5. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou odstraněny či zablokovány, případně je omezeno jejich zpracování, jakmile pomine účel jejich uložení. Údaje mohou být kromě toho i nadále uloženy, pokud byly poskytnuty na základě povinnosti vyplývající z evropských či národních zákonů nebo nařízení, zákonů a dalších předpisů řídících se unijním právem, jemuž odpovědná osoba podléhá. K zablokování či omezení zpracování nebo k odstranění údajů poté dojde, jakmile uplyne lhůta stanovená uvedenými normami, a to za předpokladu, že již neexistuje požadavek na další uložení údajů z důvodu uzavření nebo plnění smlouvy.

 

6. Právní základ ke zpracování osobních údajů

Pokud od subjektu údajů obdržíme souhlas se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Při zpracování osobních údajů, které jsou potřebné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. To platí také pro zpracování, které je nutné provést v rámci přípravy smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů potřebné k plnění právních povinností, slouží jako právní základ článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování nutné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a nepřevažují zájmy, právní důvody a základní svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ ke zpracování článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

a) Účel zpracování údajů

Naše internetové stránky lze v zásadě používat bez zadávání osobních údajů. Z používání jednotlivých služeb na našich internetových stránkách však mohou vyplývat odchylky, které jsou vysvětleny níže a které vás informují zejména o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracování osobních údajů. Obecně platí, že osobní údaje zpracováváme zpravidla tehdy, je-li to nezbytné k zajištění funkčnosti internetových stránek nebo našeho obsahu a služeb. Pokud dojde ke shromáždění osobních údajů, spočívá důvod v technickém zajištění a optimalizaci naší internetové prezentace, informačních a kontaktních účelech, zákaznickém servisu a péči, marketingu, reklamě a prodeji, plnění smluvních a zákonných povinností, bezpečnostních opatřeních nebo navázání obchodního vztahu. Vaše osobní údaje budou použity pouze k výše uvedeným účelům a v míře nezbytně nutné k dosažení těchto cílů.

Osobní údaje jsou námi zpracovávány k plnění smluvních povinností podle článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Týká se to zejména těchto oblastí:

 • nákup a dodání produktů;
 • zajištění funkční bezpečnosti;
 • vyřízení objednávek;
 • vytvoření uživatelského účtu;
 • poskytnutí služeb, jako jsou následné objednávky, změny adresy, reklamace atd.;
 • abychom vám mohli poskytnout příslušné informace o vaší objednávce;
 • abychom vás mohli kontaktovat, pokud s vámi nebo vaším zaměstnavatelem máme navázán trvalý obchodní vztah (obchodní kontakty);
 • výběrové řízení (podrobnosti níže).

Kromě toho zpracováváme vaše údaje k zajištění našeho oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR:

 • k účelům vytváření statistik za účelem zlepšování výrobků a služeb;
 • k účelům zabránění, objasnění a svědectví v případě trestných činů;
 • k uplatnění právních nároků včetně inkasa a obrany při právních sporech;
 • k účelům revize;
 • k reklamě, pokud jste použití svých osobních údajů k tomuto účelu nezakázali;
 • k účelům vytváření statistik za účelem zlepšování výrobků a služeb. V jednotlivých případech vytváříme k tomuto účelu zpracováním údajů o objednávkách a uživatelích uživatelské skupiny; tyto skupiny však neprodleně anonymizujeme a osobní údaje nepoužíváme k analýze či předpovídání vašich osobních zájmů.

Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoliv vznést námitku. Bližší informace naleznete v části „Právo na vznesení námitky“.

Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR k určitým účelům, zejména:

 • k účelům vytváření statistik za účelem zlepšování výrobků a služeb;
 • k individualizaci používání internetových stránek a k poskytnutí individuálních nabídek a optimalizaci internetové nabídky;
 • k zasílání zpravodajů s pravidelnými nabídkami;
 • k přijímání speciálních informací a nabídek;
 • k tržnímu průzkumu;
 • k zákaznickým dotazníkům;
 • ke zkvalitnění používání internetových stránek pomocí funkcí pamatujících si uživatele;
 • k analytickým účelům sloužícím k optimalizaci nabídky pro vás.

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu má účinnost pouze do budoucna a netýká se oprávněnosti zpracování dat až do okamžiku podání odvolání.

Pokud jsou za účelem zpracování do vašeho koncového zařízení uloženy soubory cookie, identifikační údaje zařízení nebo jiné informace nebo jsou z něj načteny, je právním základem této skutečnosti evropská směrnice pro soubory cookie a směrnice ePrivacy ve spojení se zákonem o telemédiích (§ 12, dále jen TMG) nebo základní nařízení o ochraně osobních údajů (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

b) Výběrové řízení

Právním základem zpracování osobních údajů k výběrovým řízením je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (zahájení jednání o smlouvě) a § 26 zákona BDSG (německý spolkový zákon o zpracování osobních údajů za účely pracovního poměru). Kromě toho je zpracování dat v rámci výběrového řízení založeno na udělení souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Tento souhlas je dobrovolný a slouží k náboru zaměstnanců a přenosu vašich osobních údajů do interní databáze talentů. Udělený souhlas můžete kdykoliv v budoucnu zcela nebo částečně odvolat. Oprávněnost již proběhlého zpracování na základě souhlasu není odvoláním dotčena.

V rámci výběrového řízení mohou být zveřejněny, předány nebo vyžádány zvláštní kategorie osobních údajů uchazečů ve smyslu článku 9 odst. 1 nařízení GDPR (zejména údaje o zdravotním stavu), aby odpovědná osoba mohla plnit povinnosti vycházející z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a ochrany. Subjekt údajů (zpravidla uchazeč) může zároveň zveřejnit zvláštní kategorie osobních údajů, aby mohl vykonávat svá práva. Ke zpracování pak dochází na základě čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR. V případě možného posuzování pracovní způsobilosti žadatele, pro lékařskou diagnostiku, péči nebo ošetření v rámci zdravotní nebo sociální péče nebo pro správu systémů a služeb v rámci zdravotní nebo sociální péče je zpracování založeno na článku 9 odst. 2 písm. h) nařízení GDPR.

Další informace o zpracování naleznete na našem portálu náboru zaměstnanců.

 

7. Právo na vznesení námitky a právo na odvolání souhlasu

Pokud jako právní základ zpracování osobních údajů slouží náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) nařízení GDPR, máte právo vznesení námitky podle článku 21 nařízení GDPR.

Podle článku 21 odst. 1 nařízení GDPR máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Po odvolání souhlasu přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat za předpokladu, že neexistují právně chráněné zájmy pro zpracování, které vaše zájmy, práva a svobody převažují, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, plnění nebo ochraně právních nároků.

Podle článku 7 odst. 3 nařízení GDPR máte také právo svůj souhlas odvolat s účinností do budoucna.

Své námitky nebo odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů, zejména v souvislosti s níže popsanými technologiemi, nám můžete kdykoliv sdělit nebo zaslat například na e-mailovou adresu datenschutz@blickle.com.

 

8. Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie, což jsou soubory sloužící k tomu, aby byl náš web celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější – například pokud jde o urychlení navigace na našich webových stránkách. Soubory cookie nám navíc umožňují měřit frekvenci zobrazení webových stránek a jejich obecné používání.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Váš počítač nepoškodí a neobsahují žádné viry. Chtěli bychom zdůraznit, že některé z těchto souborů cookie jsou přenášeny z našeho serveru do vašeho počítače, což jsou zpravidla tzv. relační soubory cookie („session cookies“). „Session cookies“ jsou charakteristické tím, že jsou automaticky smazány z vašeho pevného disku po ukončení relace internetového prohlížeče. Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem počítači uloženy a umožňují nám rozpoznat váš počítač při vaší další návštěvě našich webových stránek (tzv. trvalé soubory cookie). Soubory cookie můžete samozřejmě kdykoli odmítnout, pokud to váš internetový prohlížeč umožňuje. Rádi bychom však zdůraznili, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všech funkcí našich webových stránek.
Funkce nápovědy v panelu nabídky většiny internetových prohlížečů vysvětluje, jak zabránit tomu, aby váš internetový prohlížeč přijímal nové soubory cookie, jak vás má prohlížeč upozornit na to, když obdržíte nový soubor cookie, nebo jak všechny soubory cookie deaktivovat.
Soubory cookie lze samozřejmě také dodatečně smazat. Konkrétní postup se odvíjí od daného prohlížeče a operačního systému. Prosíme, abyste si postup trvalého odstranění pro váš systém vyhledali sami.

Používání souborů cookie můžete kdykoliv odmítnout. Upozorňujeme však, že deaktivace souborů cookie nezbytných z technického hlediska může mít za následek, že naše internetové stránky nebude možné využívat nebo je bude možné využívat jen omezeně. Kromě toho můžete svůj souhlas s používáním souborů cookie kdykoliv odvolat. Námitky a/nebo odvolání souhlasu zasílejte na e-mailovou adresu datenschutz@blickle.com.

 

9. Použité služby, technologie a soubory cookie

Následující služby, technologie a soubory cookie jsou nutné k zajištění hlavních funkcí našich internetových stránek a k plnění smluvních povinností vůči zákazníkům a spolupracujícím partnerům. Použití probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (zahájení jednání o smlouvě nebo plnění smlouvy), písm. c) (pokud existují právní závazky) a/nebo písm. f) (převažující oprávněné zájmy). Mezi poslední uvedené zájmy patří zejména sledování technické výkonnosti internetových stránek.

a) Server-Log

Každá návštěva těchto internetových stránek je zaznamenána a uložena do souboru protokolu serveru, tzv. server log file. Tyto údaje se používají pouze pro technickou analýzu využití serveru, např. aby nedošlo k přetížení serveru nebo aby se řídilo jeho zatížení, a základem jejich zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Konkrétně jsou shromažďovány následující údaje:

 • žádající adresa hostitele (IP adresa),
 • datum a čas přístupu,
 • název načteného souboru,
 • stavový kód HTTP,
 • množství přenesených dat,
 • webové stránky, ze kterých nás navštívíte (odkazující adresa URL),
 • internetový prohlížeč / operační systém / uživatelské rozhraní,
 • informace o použité serverové službě,
 • verze protokolu.

Tyto anonymní údaje jsou uloženy odděleně od osobních údajů, které jste případně poskytli, a proto neumožňují vyvodit žádné závěry o konkrétní osobě. Budou předávány třetím stranám pouze, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jejich předání nařídí rozhodnutí soudu. Nepředávají se ke komerčním ani nekomerčním účelům. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití. To mohou být např. útoky DDoS na naše webové stránky.

b) Souhlas prostřednictvím služby ConsentManager

Naše internetové stránky využívají technologii ConsentManager k získávání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho koncového zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto souhlasu v souladu s nařízeními pro ochranu osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, internetové stránky: https://www.consentmanager.cz (dále jen „ConsentManager“).
Když navštívíte naše internetové stránky, naváže se spojení se servery služby ConsentManager za účelem získání vašeho souhlasu s používáním souborů cookie a jiných prohlášení. Služba ConsentManager následně do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie, aby bylo možné přiřadit vámi udělený či odvolaný souhlas. Takto získané údaje jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, dokud se soubor cookie poskytovatele služby ConsentManager sám neodstraní nebo dokud pomine účel pro uložení údajů. Zákonem stanovení lhůty pro uložení zůstávají nedotčeny.
Vámi udělený souhlas či vámi provedená nastavení můžete kdykoli změnit nebo odvolat po kliknutí na ikonu služby ConsentManager v levém dolním rohu okna prohlížeče.
Službu ConsentManager používáme kvůli zákonné povinnosti získat souhlas s používáním souborů cookie. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení GDPR.

Smluvní zpracování

Uzavřeli jsme smlouvu o smluvním zpracování k využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a za dodržení nařízení GDPR.

c) Technologie Google

Na našich internetových stránkách používáme následující technologie společnosti Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Upozorňujeme, že společnost Google používá vlastní směrnice na ochranu osobních údajů, které jsou nezávislé na těch našich. Za tyto směrnice a metody nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení. Před použitím našich internetových stránek se seznamte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Naleznete je na adrese: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

V tomto případě používáme ke správě výše popsané analytické služby podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Google Tag Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že: Nepoužívají se žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další tagy, které pak příp. mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager nicméně tyto údaje nezpracovává. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává v platnosti pro všechny sledovací tagy implementované prostřednictvím systému Google Tag Manager. Více informací o systému Google Tag Manager získáte zde: http://www.google.de/tagmanager/faq.html a http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

ii. Google Adwords Conversion Tracking

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), používáme nástroj Google Conversion Tracking ke statistickému vyhodnocení používání našich internetových stránek a k účelům jejich optimalizace pro vás. Nástroj Google Adwords umístí do vašeho počítače soubor cookie, pokud jste se dostali na naše stránky prostřednictvím reklamy společnosti Google. Platnost těchto souborů cookie po 30 dnech vyprší a nejsou používány k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webových stránkách zákazníka služby Adwords a platnost souboru cookie ještě nevypršela, mohou pak Google i zákazník poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na danou stránku. Každý zákazník služby AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Adwords. Pomocí nástroje Conversion se vytvářejí statistiky konverze pro zákazníky služby Adwords. TI zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem ke sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů. Můžete také deaktivovat soubory cookie ke sledování konverze (conversion tracking cookies) nastavením internetového prohlížeče tak, aby byly soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“ blokovány. Informace o ochraně osobních údajů od společnosti Google týkající se sledování konverzí naleznete zde: https://services.google.com/sitestats/cs.html.

iii. Google Remarketing

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), používáme technologii Remarketing od společnosti Google. Prostřednictvím této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše internetové stránky a online služby a projevili o tuto nabídku zájem, opět osloveni prostřednictvím cílené reklamy na stránkách partnerské sítě Google Partner Network. Zobrazení reklamy je docíleno použitím souborů cookie. Pomocí těchto textových souborů lze analyzovat chování uživatele při návštěvě internetových stránek a získané informace následně použít k cílenému doporučování produktů a individualizované reklamě.

iv. Mapy Google

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), použijí tyto internetové stránky službu Mapy Google k zobrazení map a plánků polohy. Při každém přístupu ke službě Mapy Google společnost Google vytvoří soubor cookie, aby při zobrazení stránky, do níž je služba Mapy Google integrována, zpracovala uživatelské nastavení a údaje. Tento soubor cookie od společnosti Google se obvykle neodstraní pouhým zavřením prohlížeče, ale jeho platnost vyprší až po uplynutí určité doby, pokud jste jej předem neodstranili ručně.
Používání služby Mapy Google a informací získaných jejím prostřednictvím probíhá v souladu s podmínkami používání Google https://policies.google.com/terms?hl=cs&gl=cs a také doplňkovými obchodními podmínkami pro Mapy Google https://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps/.

v. Google Fonts

Pokud s tím předem souhlasíte (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO), používáme písma poskytovaná společností Google. Fonty Google zajišťují vysokou kvalitu zobrazení. Kromě toho jsou písma Google automaticky optimalizována pro web, což šetří objem dat a zajišťuje rychlé načítání. Problémům způsobeným různými systémy syntézy (vykreslování) obrázků v různých prohlížečích, operačních systémech a mobilních zařízeních se použitím písem Google z velké části vyhnete. Při použití písem Google se písma načítají prostřednictvím serveru Google. Toto externí volání přenáší data na servery Google. Tímto způsobem Google také rozpozná, že jste vy nebo vaše IP adresa navštívili naše webové stránky. Google Fonts bezpečně ukládá požadavky na CSS a písma ve společnosti Google.
Podmínky používání Google najdete na adrese Podmínky používání Google - Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání - Google.
Další podrobnosti o písmech Google najdete na stránce Často kladené otázky | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), používají naše internetové stránky zásuvné moduly – tedy optimalizované softwarové součásti, které rozšiřují existující software – ze služby YouTube provozované společností Google. Provozovatelem webových stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, naváže se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je v takovém případě informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete službě YouTube přiřazovat své chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. YouTube se používá v zájmu zatraktivnění prezentace našich online nabídek. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy.

e) Facebook Pixel

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), používají naše internetové stránky k měření konverzí nástroj Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Chování návštěvníků stránek lze sledovat poté, co byli kliknutím na reklamu společnosti Facebook přesměrováni na internetové stránky poskytovatele. Díky tomu lze vyhodnotit účinnost reklam ve službě Facebook k účelům statistiky a průzkumu trhu a dále optimalizovat budoucí reklamní opatření. Shromážděné údaje jsou pro nás coby provozovatele těchto internetových stránek anonymní a nemůžeme z nich vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Tyto údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, takže je možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a společnost Facebook může tyto údaje používat ke svým vlastním reklamním účelům v souladu se zásadami společnosti Facebook pro nakládání s údaji. To umožňuje společnosti Facebook umísťovat reklamy na Facebooku i mimo něj. Jakožto provozovatel webových stránek nemůžeme toto použití údajů ovlivnit. V prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů najdete další informace o ochraně soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), používáme na našich internetových stránkách funkce, jako jsou technologie analýzy a sledování konverzí platformy LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „LinkedIn“). Díky výše uvedené technologii od společnosti LinkedIn vám mohou být zobrazeny relevantnější reklamy odpovídající vašim zájmům. Rovněž od společnosti LinkedIn dostáváme agregované a anonymní zprávy o reklamních aktivitách a informace o tom, jak komunikujete s našimi internetovými stránkami. K těmto účelům společnost LinkedIn používá kód v jazyce JavaScript a soubory cookie. Kromě toho jsou shromažďovány údaje o používání našich internetových stránek, včetně adresy URL, adresy URL odkazu, adresy IP, vlastností daného zařízení a prohlížeče, časového razítka a zobrazení stránek. Nashromážděné údaje jsou šifrovány a anonymizovány do 7 dnů. Anonymizované údaje jsou mazány do 90 dnů. LinkedIn nesdílí žádné osobní údaje s majitelem webových stránek – nabízí pouze souhrnné zprávy o cílové skupině daných webových stránek a o počtech zobrazení. V souvislosti s používáním sledování konverzí LinkedIn se shromážděné informace zpracovávají také na serverech společnosti LinkedIn Inc. v USA na základě standardní doložky EU. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na internetové adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.

g) etracker

Naše internetové stránky používají analytickou službu etracker. Poskytovatelem je společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Německo. Z dat lze vytvořit pseudonymní uživatelský profil. Také mohou být používány soubory cookie, jejichž použití ovšem podléhá vašemu předchozímu souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Soubory cookie umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby použity k osobní identifikaci návštěvníka internetových stránek a také nejsou dávány do spojitosti s osobními údaji nositele pseudonymu. Údaje získané nástrojem etracker jsou zpracovávány a ukládány výlučně v Německu. Nástroj etracker je v tomto ohledu nezávisle ověří, certifikuje a označí pečetí ochrany dat „ePrivacyseal“. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore Tracking

Pokud jste dříve poskytli souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), používají tyto internetové stránky analytickou službu společnosti Sitecore za účelem neustálého zlepšování přívětivosti našich internetových stránek pro návštěvníky. Informace o zpracování dat ze strany společnosti Sitecore a příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na stránce: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Další informace o použitých souborech cookie naleznete na stránce: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Ke zobrazení polohy na našich internetových stránkách používáme mapy služby „amCharts“ poskytované společností Antanas Marcelionis (https://www.amcharts.com). Jedná se o technickou nutnost, a proto se příslušné zpracování dat opírá v zásadě o článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Údaje uživatele jsou společností amCharts používány výhradně k účelům zobrazení mapy a dočasného ukládání zvolených nastavení. Mezi tyto údaje může patřit také IP adresa a poloha uživatele, která ovšem není shromažďována bez souhlasu uživatele (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Data mohou být zpracovávána v USA. Pro takovéto případy sjednáváme se zpracovatelem dat příslušné standardní doložky EU. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností amCharts: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Na našich internetových stránkách používáme službu Leadlab poskytovanou společností WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart. Služba Leadlab zpracovává data v anonymizované podobě k analýze a neustálé optimalizaci naši internetové nabídky. Pokud jsou k tomuto účelu používány soubory cookie, je tak učiněno po vašem předchozím souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení); služba Leadlab však v zásadě funguje bez souborů cookie a kromě toho nepracuje s osobními údaji, protože jsou generovány výlučně údaje o právnických, tedy nikoliv fyzických osobách. Služba Leadlab je založena zejména na takzvaných pixelových značkách („technologie pixelových značek"). Pixelové značky jsou malé prvky v jazyce JavaScript obsažené na internetové stránce. Shromažďováním a analýzou přenášených údajů můžeme zobrazovat chování návštěvníků na našich internetových stránkách. Zobrazení odkazuje zejména na různé zájmové oblasti na základě využití příslušných internetových stránek a geografického původu návštěvníků.

k) UCommerce

Spolupracujeme s poskytovatelem internetových obchodů Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR č. 32267149. Když si objednáte v našem internetovém obchodě, je k realizaci obchodního a smluvního vztahu nutné zpracovat vaše osobní údaje. Právním důvodem je v tomto případě článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Údaje jsou získávány, ukládány a předávány v případě, že je to nutné k poskytnutí smluvně sjednané služby. Povinné údaje, bez nichž nelze uzavřít smlouvu, jsou v internetovém obchodě speciálně označeny. Doba uložení se řídí podle obchodních a daňových předpisů a může činit až deset let.
Informace o zpracování dat v souvislosti s UCommerce a příslušnými ustanoveními pro ochranu osobních údajů naleznete na adrese: https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Spolupracujeme s poskytovatelem platebních služeb Adyen N.V. Provedení platby (například kreditní kartou nebo prostřednictvím služeb EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) probíhá prostřednictvím společnosti Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlín. Této společnosti předáváme informace o vaší objednávce, které jste nám předali v rámci objednávky, a to podle článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Předání vašich údajů probíhá za účelem provedení platby poskytovatelem platebních služeb Adyen, a to pouze do nezbytně nutné míry. Informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Adyen a její prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Obsah našich internetových stránek hostujeme u následujících poskytovatelů:

i. Hetzner

Poskytovatelem je společnost Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dále jen „Hetzner“).

Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Použití služby Hetzner probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení našich internetových stránek. Pokud je vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, zahrnuje-li souhlas také uložení souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk prstu při přihlašování k zařízení) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Smluvní zpracování

Uzavřeli jsme smlouvu o smluvním zpracování k využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a za dodržení nařízení GDPR.

ii. Amazon CloudFront CDN

Používáme síť pro doručování obsahu Amazon CloudFront CDN. Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (dále jen „Amazon“).

Amazon CloudFront CDN je celosvětově rozšířená síť pro doručování obsahu. Z technického hlediska je přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi internetovými stránkami veden skrz síť pro doručování obsahu. Díky tomu můžeme zajistit celosvětovou dostupnost našich internetových stránek a zvýšit jejich výkonnost.

Použití služby Amazon CloudFront CDN je založeno na našem oprávněném zájmu na co nejvíce bezchybném a spolehlivém zajištění internetové prezentace (čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR).

Přenos údajů do USA je chráněn standardní smluvní klauzulí komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Další informace o službě Amazon CloudFront CDN najdete zde: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Smluvní zpracování

Uzavřeli jsme smlouvu o smluvním zpracování k využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a za dodržení nařízení GDPR.

iii. Webové služby Amazon Web Services (AWS)

Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko (dále jen „AWS“).

Když navštívíte naše internetové stránky, vaše osobní údaje se zpracovávají na serverech společnosti AWS. Osobní údaje při tom mohou být předány také mateřskému podniku AWS se sídlem v USA. Přenos údajů do USA je chráněn standardní smluvní klauzulí EU. Podrobnosti najdete zde: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Používání služby AWS probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení našich internetových stránek. Pokud je vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, zahrnuje-li souhlas také uložení souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk prstu při přihlašování k zařízení) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Smluvní zpracování

Uzavřeli jsme smlouvu o smluvním zpracování k využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a za dodržení nařízení GDPR.

n) Userlike s režimem rozšířené ochrany údajů

Ke zpracování dotazů uživatelů prostřednictvím našich kanálů podpory nebo systémů textové konverzace v reálném čase používáme službu Userlike. Poskytovatelem je společnost Userlike UG (s ručením omezeným), Probsteigasse 44–46, 50670 Köln.

Zprávy, které nám pošlete, mohou být uloženy v systému tiketů Userlike nebo zodpovězeny našimi zaměstnanci v textové konverzaci. Když s námi komunikujete prostřednictvím služby Userlike, my a společnost Userlike ukládáme mimo jiné tyto údaje: vaše jméno a vaši e-mailovou adresu, pokud nám tyto údaje sdělíte, a proces konverzace. Tyto údaje jsou shromažďovány do profilu.

Nám zaslané zprávy zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud nepomine důvod k uložení údajů (např. uzavření zpracování vašeho dotazu). Zákonná ustanovení – zejména zákonem stanovené doby uložení – zůstávají tímto nedotčeny.

Použití služby Userlike probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejefektivnějším zpracování vašeho dotazu. Pokud je vyžádán příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR a § 25 odst. 1 zákona TTDSG, zahrnuje-li souhlas také uložení souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk prstu při přihlašování k zařízení) ve smyslu zákona TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy a https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Smluvní zpracování

Uzavřeli jsme smlouvu o smluvním zpracování k využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a za dodržení nařízení GDPR.

 

10. Naše přítomnost na sociálních médiích / zpracování údajů sociálními sítěmi

Na sociálních sítích spravujeme následující veřejně přístupné profily.

Sociální sítě, jako jsou Facebook, Xing atd., mohou případně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich internetové stránky nebo internetové stránky se začleněným obsahem ze sociálních sítí (například tlačítka To se mi líbí nebo reklamní bannery). Návštěvou našeho profilu na sociálních médiích se aktivuje několik procesů zpracování údajů souvisejících s ochranou osobních údajů.

Podrobné informace: Když se přihlásíte pomocí svého účtu na sociálních médiích a navštívíte zde náš profil, může provozovatel sociálního média tuto návštěvu pravidelně přiřazovat k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností zjištěny i tehdy, když nejste přihlášeni a nemáte vytvořen účet na daném sociálním médiu. Toto shromažďování údajů probíhá mimo jiné pomocí souborů cookie, které jsou ukládány ve vašem koncovém zařízení, nebo zjištěním vaší IP adresy.

Pomocí takto získaných údajů mohou provozovatelé sociálních sítí vytvořit uživatelský profil, v němž budou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazována reklama přizpůsobená vašim zájmům, a to jak na sociálních médiích, tak i mimo ně. Pokud disponujete účtem na dané sociální síti, může se vám přizpůsobená reklama zobrazovat na všech zařízeních, kde jste nebo jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme, že procesy zpracování údajů na sociálních médiích nemůžeme v plném rozsahu znát. V závislosti na konkrétním poskytovateli mohou být jednotlivými provozovateli sociálních médií prováděny další procesy zpracování údajů. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a v prohlášeních o ochraně osobních údajů vydaných pro konkrétní sociální médium.

a) Právní základ

Naše profily na sociálních médiích zajišťují naši co nejrozsáhlejší přítomnost na internetu. Jedná se přitom o náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Procesy analýzy inicializované ze strany sociálních sítí spočívají na odlišném právním základu, který stanovuje provozovatel sociální sítě (například souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a GDPR EU).

b) Zodpovědná osoba a uplatnění práv

Když navštívíte náš profil na sociálním médiu (například Facebook), jsme za procesy zpracování údajů aktivované ve spojitosti s návštěvou zodpovědni společně s provozovatelem sociálního média. Svá práva (informace, oprava, odstranění, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnosti) můžete v zásadě uplatnit u nás nebo také u provozovatele příslušného sociálního média (např. Facebook).
Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti s provozovatelem sociálního média nemáme plný vliv na procesy zpracování osobních údajů probíhající na sociálních médiích. Naše možnosti jsou výrazně závislé na firemní politice daného poskytovatele.

c) Doba uchovávání údajů

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím naší přítomnosti na sociálních médiích jsou z našich systémů odstraněny, jakmile pomine účel jejich uložení, jakmile nás o odstranění požádáte, odvoláte svůj souhlas nebo jakmile pomine účel uložení údajů. Uložené soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Zákonem podmíněná ustanovení – zejména doby uložení – tímto zůstávají nedotčena.
Na dobu uložení vašich údajů, které shromáždili provozovatelé sociálních médií k vlastním účelům, nemáme žádný vliv. O podrobnostech se informujte přímo u provozovatele sociální sítě (například v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

d) Jednotlivé sociální sítě

i. Facebook

Disponujeme profilem na síti Facebook. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Se společností Facebook máme uzavřenu dohodu o společné odpovědnosti za zpracování údajů (Controller Addendum). V této dohodě je stanoveno, za které procesy zpracování údajů spojené s vaší návštěvou naší stránky na síti Facebook jsme zodpovědni my a za které společnost Facebook. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na adrese: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Nastavení reklamy si můžete sami upravit na svém uživatelském účtu. Za tímto účelem můžete kliknout na následující odkaz a přihlásit se: www.facebook.com/settings. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Facebook: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Disponujeme profilem na síti Instagram. Provozovatelem je společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností Instagram: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Disponujeme profilem na síti XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Disponujeme profilem na síti LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Společnost LinkedIn používá standardní smluvní klauzuli (nebo modelovou klauzuli EU) pro přenos osobních údajů mimo EU. Společnost LinkedIn používá reklamní soubory cookie. Pokud budete chtít reklamní soubory cookie společnosti LinkedIn deaktivovat, použijte k tomu tento odkaz: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Podrobnosti o zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Tyto internetové stránky používají nástroj pro retargeting a konverzi od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, s jehož pomocí lze návštěvníkům těchto internetových stránek zobrazovat individualizovanou reklamu na platformě „LinkedIn“.
Návštěvníkům našich internetových stránek je do prohlížeče v koncovém zařízení uložen malý textový soubor cookie, jehož platnost je 120 dnů. Pokud uživatel navštíví některé stránky na našem webu a je souběžně s tím přihlášen ke svému účtu ve službě LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn za účelem zobrazení reklamy odpovídající zájmům uživatele na dané platformě. Soubor cookie současně umožňuje vytvářet anonymní zprávy o výkonnosti zobrazování reklam ve službě LinkedIn a informací o interakci s internetovými stránkami, které jsou poskytovány nám i společnosti LinkedIn. K zobrazování reklamy a vytváření statistických zpráv nedochází, když uživatel při návštěvě našich internetových stránek není souběžně přihlášen ke svému účtu ve službě LinkedIn. Informace získané pomocí souboru cookie nikdy neumožňují zjištění totožnosti daného uživatele. Ke všem výše popsaným zpracováním, zejména pak ukládání souborů cookie do koncového zařízení za účelem načítání informací, dochází teprve tehdy, když nám k tomu udělíte souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie-Consent-Tool“ na internetových stránkách.
Podrobnosti o zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Na našich internetových stránkách používáme službu „LinkedIn Marketing Solutions“ od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn“). Ta slouží k tomu, aby návštěvníkům našich internetových stránek na základě jejich chování při používání mohl být na sociální síti LinkedIn zobrazován další vlastní obsah, který by mohl odpovídat jejich zájmu. Zobrazování tohoto obsahu probíhá na základě analýzy dřívějšího chování, která je založena na souborech cookie, přičemž však nejsou ukládány žádné osobní údaje. K určování tohoto obsahu odpovídajícího zájmům jsou do počítače nebo mobilního koncového zařízení ukládány malé textové soubory za účelem získávání pseudonymních dat o vašem chování při procházení internetu a za účelem individuálního přizpůsobení obsahu podle uložených informací.
Informace mohou být přiřazeny k osobě uživatele s přispěním dalších informací, které má společnost LinkedIn o uživateli uloženy například kvůli vlastnictví účtu v sociální síti LinkedIn. Společnost LinkedIn podle určitého algoritmu analyzuje chování při procházení internetu a následně zobrazuje cílená doporučení produktů v podobě reklamních bannerů v účtu LinkedIn uživatele. Společnost LinkedIn může informace získané pomocí souborů cookie také spojit s dalšími informacemi, které získala prostřednictvím jiných internetových stránek a/nebo v souvislosti s používáním sociální sítě LinkedIn, a vytvářet tak pseudonymní profil používání. Získané informace však v žádném případě nemohou být použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto internetových stránek.
Ke všem výše popsaným zpracováním, zejména pak ukládání souborů cookie do koncového zařízení za účelem načítání informací, dochází teprve tehdy, když nám k tomu udělíte souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie-Consent-Tool“ na internetových stránkách.
Podrobnosti o zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném společností LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics a LinkedIn Ads

Na našich internetových stránkách používáme technologii Conversion-Tracking a funkci Retargeting od společnosti LinkedIn Corporation. Pomocí těchto technologií lze návštěvníkům těchto internetových stránek zobrazovat individuálně přizpůsobenou reklamu v síti LinkedIn. Dále vzniká možnost vytváření anonymních zpráv o výkonnosti reklamního zobrazení a informací ohledně interakce s internetovými stránkami. Za tímto účelem je do našich internetových stránek zabudována značka LinkedIn Insight-Tag, prostřednictvím níž je navázáno spojení se serverem společnosti LinkedIn, pokud navštívíte tyto internetové stránky a souběžně s tím jste přihlášeni ke svému účtu ve službě LinkedIn. Další informace ohledně získávání a používání údajů a o možnostech a právech souvisejících s ochranou svého soukromí najdete ve směrnicích pro ochranu osobních údajů vydaných společností LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Když jste přihlášeni ke službě LinkedIn, můžete shromažďování dat kdykoli deaktivovat pomocí tohoto odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Používání a předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní informace předáváme podnikům anebo odbytovým společnostem patřícím do skupiny Blickle, pokud k tomu udělíte příslušný souhlas nebo pokud je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované služby nebo informace. Pokud podnik nebo odbytová společnost patřící do skupiny Blickle chce využít vaše osobní údaje k jinému účelu, předem vás bude příslušným způsobem informovat.

Některé funkce našich internetových stránek nabízíme ve spolupráci se třetími stranami, což vyžaduje předání vašich osobních údajů těmto poskytovatelům. Například: doručování zásilek, zasílání dopisů nebo e-mailů, analýza našich databází, IT služby, reklamní opatření, zpracování plateb a zákaznický servis. Tito poskytovatelé služeb mají přístup k osobním informacím, které jsou potřebné k plnění jejich úkolů. Nesmí je však používat za jinými účely. Kromě toho jsou povinni nakládat s informacemi v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR. Pokud jsou tito subdodavatelé zpracovateli v souladu s čl. 28 nařízení GDPR, máme s nimi uzavřeny odpovídající smlouvy. To samé platí i v případě, že se jedná o společnou zodpovědnost. Tyto třetí strany jsme pečlivě vybírali a podnikli jsme opatření k přiměřené ochraně vašich osobních údajů při předávání.

Pokud si u nás vyžádáte poskytnutí služby, vaše osobní údaje budou použity pouze v rozsahu nezbytném ke splnění žádosti (např. ke zpracování požadavků na informace nebo objednávky brožur). To platí zejména pro předání vašich údajů přepravním společnostem, úvěrovým společnostem nebo jiným poskytovatelům služeb, kteří jsou využíváni za účelem poskytování služeb nebo plnění smlouvy.

Existují následující výjimky z tohoto postupu: Zveřejňujeme zákaznické účty a osobní údaje o zákaznících, pokud jsme k tomu ze zákona povinni, nebo ve výjimečných případech, pokud je takové zveřejnění nezbytné k ochraně ústředních práv naší společnosti nebo našich zákazníků a třetích stran, např. v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu. To může např. zahrnovat výměnu údajů se společnostmi, které se specializují na prevenci a minimalizaci zneužívání a podvodů s kreditními kartami nebo na zabezpečení IT. Je výslovně uvedeno, že v této souvislosti nebudou údaje těmto společnostem předávány ke komerčním účelům, což by bylo v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

K žádnému dalšímu předávání nedochází, zejména ne k prodeji vašich osobních údajů třetím stranám.

 

12. Přenos osobních údajů do třetí země

Údaje se v zásadě zpracovávají pouze v takových třetích zemích, které mají uznávanou úroveň ochrany osobních údajů, nebo zemích dodržujících zvláštní záruky, např. smluvní závazek prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Evropské komise. Podle nastavení prohlížeče může dojít k předání např. IP adresy nebo tzv. „referral links“ či online identifikátorů. Kombinací těchto námi neiniciovaných údajů pak nelze vyloučit, že dojde ke vzniku osobních údajů a jejich zpracovávání mimo oblast platnosti nařízení GDPR.

 

13. Důvěrnost

Jsme si vědomi, že vámi poskytované údaje jsou důvěrné. Osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme, nesdílíme ani je neposkytujeme k jiným komerčním účelům s výjimkou toho, kdy údaje smíme předávat našim poskytovatelům služeb k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Zaručujeme důvěrnost vašich dat a chráníme je podle našich zásad ochrany osobních údajů i podle všech právních předpisů a ustanovení.

 

14. Informační bezpečnost

K ochraně údajů, které jste nám poskytli, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob používáme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření založená na současném stavu poznání. Tímto způsobem jsou vaše údaje uloženy v zabezpečeném podnikovém prostředí, které není přístupné veřejnosti. Naše bezpečnostní opatření jsou v pravidelných intervalech kontrolována a neustále vylepšována v souladu s postupujícím technologickým vývojem.
Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem, rádi bychom zdůraznili, že důvěrnost přenášených informací není u nezašifrovaných e-mailů zaručena. Obsah nezašifrovaných e-mailů si mohou prohlížet třetí strany. Doporučujeme proto, abyste nám zasílali důvěrné informace v zašifrované podobě prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách nebo klasickou poštou.
Vaše e-mailová adresa bude použita výhradně ke korespondenci s vámi. K žádnému jinému použití ani k jejímu předání třetím stranám nedochází.

 

15. Ochrana vašich údajů pomocí TLS resp. SSL

K zajištění bezpečného přenosu údajů na internetu používáme hybridní šifrovací protokol Transport Layer Security (TLS), běžněji známý pod předchozím názvem Secure Sockets Layer Software (SSL). Tento software šifruje informace, které přenášíte. Všechny informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uloženy v šifrované podobě v chráněné databázi.

 

Stav a změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Aktuální stav je k 12. únoru 2021. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit s účinností do budoucna v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Změny zveřejňujeme zde.