Informace o výrobku 

dle zákona o ručení za výrobek

Při posuzování odpovědnosti a povinností výrobce za jeho výrobky, zejména v souladu s § 4 zákona o odpovědnosti za výrobek a § 3 odst. 2 zákona o bezpečnosti výrobků, musí být dodrženy všechny informace a pokyny týkající se výrobků společnosti Blickle nacházející se v našem aktuálně platném katalogu a na internetových stránkách www.blickle.com. V případě jejich nerespektování je výrobce zproštěn svého ručení.


1.0 Informace o výrobku a použití v souladu s určením

Kola a kladky ve smyslu této definice jsou díly, které jsou všeobecně vyměnitelné a montují se na k tomu určené přístroje, nábytek a transportní systémy nebo podobné výrobky za účelem pojízdnosti.
Tato informace o výrobku se vztahuje na kola a kladky, obzvláště na pasivně řiditelné kladky (otočné kladky), pro nestrojově poháněná vozidla a přístroje a dále objekty, které se obvykle nepohybují v trvalém provozu a rychleji, než je rychlost chůze (4 km/h).

Kola a kladky ve smyslu této informace o výrobku lze rozdělit na tyto oblasti použití:

oblast bydlení:

 • např. sedací nábytek, obytný nábytek

oblast služeb:

 • např. nákupní vozíky, kancelářský nábytek,
 • nemocniční oblast, např. nemocniční lůžka

oblast průmyslu:

 • např. přepravní zařízení pro střední a vysokou nosnost

K používání v souladu s určením patří zvláště odborná montáž:

a) Výrobek musí být s objektem pevně spojen ve všech bodech k tomu určených.

b) Objekt musí mít v těchto místech dostatečnou pevnost.

c) Funkce výrobku nesmí být montáží omezena nebo změněna.

d) Otočné kladky musí být namontovány tak, aby jejich otáčivé osy kol byly kolmo.

e) Pevné kladky musí být namontovány tak, aby osy jejich kol ležely ve stejné ose.

f) Na jednom objektu je nutné použít jen kladky o stejné vestavné výšce. Pokud jsou montovány také pevné kladky, smí být namontovány pouze kladky doporučené k tomuto účelu výrobcem.

g) Kola z termoplastického polyuretanu (TPE) obsahují olej, a mohou proto vést k zabarvení citlivých podkladů.


Pro vlhké prostory, při přímém vystavení povětrnostním vlivům, v blízkosti moře nebo pro použití v agresivním prostředí musí být výrobky specifikovány ve zvláštním provedení.
Pokud v našem aktuálně platném katalogu nebo na našich internetových stránkách www.blickle.com není uvedeno širší teplotní rozmezí pro standardní výrobky, potom platí provozní teplotní rozmezí 5–30 °C. V případě použití mimo toto teplotní rozmezí je nutné specifikovat výrobky ve zvláštním provedení. Standardní výrobky nesmějí být za těchto podmínek v žádném případě provozovány se jmenovitou zátěží.
Kolo, konzola, blokovací zařízení a příslušenství osy tvoří funkční jednotku. Ručíme pouze za originální výrobky.
Při výběru kladek musí být známa všechna možná zatížení. Nejsou-li známa, je nutné je odhadnout s dostatečnými bezpečnostními rezervami (viz Rádce pro výběr kol a kladek na straně 50).


2.0 Nesprávné používání

O nesprávné použití, tzn. použití kol a kladek, které není v souladu s jejich určením, se jedná například tehdy, když

a) jsou kola a kladky používány s vyšším zatížením, než jaká je maximální nosnost uvedená v katalogu nebo na našich internetových stránkách;

b) se používají na nevhodném, nerovném podkladu;

c) jsou okolní teploty příliš vysoké nebo příliš nízké;

d) se pohybuje přístrojem se zabrzděnými kladkami násilně  nebo když se blokace otáčení používá jako jízdní brzda;

e) mohou působit obzvlášť agresivní média;

f) jsou vystaveny nepřiměřeně intenzivním nárazům a pádům;

g) mohou do obručí vniknout cizí tělesa;

h) se kola a kladky používají v příliš vysoké rychlosti;

i) jsou prováděny úpravy neodsouhlasené výrobcem;

j) dojde k mechanickému poškození způsobenému vnějšími vlivy nebo kolizí; 

k) působí příliš vysoké příčné síly.


Brzdicí mechanismus blokování našich kladek s brzdou neslouží k zajištění při přepravě a nakládání v nákladní či osobních automobilech ani jiných dopravních prostředcích. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek poškození funkce blokování.


3.0 Vlastnosti výrobku

Pokud nejsou vlastnosti výrobku konkrétně stanoveny na našich internetových stránkách nebo v našich katalozích, prospektech, popisech vlastností atd., musí být požadavky na kola a kladky a jejich součásti domluveny s námi.
Směrodatné jsou přitom příslušné normy DIN, ISO a EN. Individuální provedení se mohou od nároků definovaných v příslušných normách lišit.
Brzdné síly kladek s brzdovými systémy jsou navrženy tak, aby na rozdíl od norem pro kola a kladky existoval optimální poměr vysoké brzdicí síly při malé manipulační síle.


4.0 Údržba výrobku

Doporučená roční údržba / inspekce:

1. U výrobků vybavených mazničkou by mělo dojít k jejímu promazání 1× ročně takovým množstvím maziva, dokud nezačne trochu vystupovat z ložisek. Doporučujeme používat univerzální maziva na bázi komplexního vápenatého mýdla (Renolit CX-EP 2 apod.)
pro provozní teplotu od –30 °C do +140 °C. V případě odlišných podmínek použití doporučujeme patřičně vhodné mazivo.

2. Zkontrolujte utažení šroubových spojů.

3. Proveďte funkční kontrolu kola, otočného věnce, blokace otáčení, směrové blokace, brzd a ostatního příslušenství.

4. Proveďte kontrolu vůle ložisek kol a otočného věnce, optimálně podle norem DIN EN 12530 až 12533 (ISO 22881 až ISO 22884).

5. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách s duší podle údajů uvedených v našem katalogu nebo na našich internetových stránkách.

6. Zkontrolujte opotřebení a otěr celogumových obručí a běhounů. Norma: max. otěr < polovina tloušťky běhounu.

V případě podmínek použití výrazněji se odchylujících od standardu doporučujeme provádět výše uvedená opatření častěji. Je dovoleno používat pouze takové čisticí prostředky, které neobsahují složky podporující korozi a poškozující výrobek.
Kladky příp. jejich součásti je potřeba nahradit, jakmile vyvstanou poruchy funkce.


5.0 Shoda výrobku

Aktuální informace o směrnicích a normách týkajících se požadavků na bezpečnost výrobků a technických požadavků přístupu na trh (jako jsou ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) naleznete na adrese www.blickle.com.
  

6.0 Informační a instruktážní povinnosti

Ke splnění informačních a instruktážních povinností a také údržbových prací podle zákona o ručení za výrobek jsou k dispozici:

 • pro obchod:
  katalogy a naše internetové stránky s informacemi o výrobcích a informacemi pro uživatele
 • pro dalšího zpracovatele:
  katalogy a naše internetové stránky s informacemi o výrobcích a informacemi pro uživatele
 • pro uživatele:
  informace o výrobku pro uživatele.

Další informace naleznete na našich internetových stránkách: www.blickle.com


K zajištění funkce kol a kladek
 • je obchod povinen respektovat tyto informace o produktu (bod 1.0–5.0) a informace pro uživatele a podle potřeby si je vyžádat u výrobce a předat dalšímu zpracovateli;
 • jsou zpracovatelé povinni dodržovat tyto informace o produktu (bod 1.0–5.0) a informace pro uživatele a podle potřeby si je vyžádat u výrobce a předat uživateli.

Obrázky, nákresy, rozměry atd. podléhají změnám, a jsou proto nezávazné. Právo na konstrukční změny sloužící technickému pokroku vyhrazeno.