Shoda výrobku

Směrnice a standardy

Zde naleznete aktuální informace o směrnicích a normách týkajících se požadavků na bezpečnost výrobků a technických požadavků přístupu na trh.

ATEX

Směrnice ATEX Evropské unie zahrnují směrnici o výrobcích 2014/34/EU a provozní směrnici 1999/92/ES. Stanovují pravidla pro uvádění výrobků používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu na trh. Označení ATEX pochází z francouzského sousloví ATmosphère EXplosible.

 • Více o směrnicích ATEX

  Obecné zásady ATEX byly původně vydány v roce 1994 jako směrnice 94/9/ES. V rámci nového legislativního rámce byla směrnice ATEX 94/9/ES nahrazena směrnicí 2014/34/EU. Tato směrnice upravuje různé požadavky v rámci EU s cílem zajistit jednotnou úroveň bezpečnosti a odstranit obchodní překážky.

  Obecné zásady se týkají osobní ochrany a regulace základních požadavků na zdraví a bezpečnost a také minimálních požadavků. To mj. vylučuje použití potenciálních zdrojů vznícení, které by mohly způsobit výbuch.

  Obecné zásady ATEX ovlivňují kola a kladky pouze nepřímo. Nejedná se totiž o zařízení ani ochranné systémy v pravém slova smyslu, nýbrž o komponenty, které se používají v různých technických aplikacích a nejsou vyráběny speciálně pro zařízení a ochranné systémy. Posuzování shody se provádí během posuzování shody celého výrobku. Výrobce zařízení proto musí zajistit, aby jeho výrobek jako celek vyhovoval obecným zásadám ATEX.

  Společnost Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG může jako výrobce kol a kladek pouze přispět k dodržení těchto obecných zásad doporučením elektricky vodivých nebo antistatických kol a kladek. Výjimkou jsou kola z oceli nebo litiny, která mohou způsobit jiskření v důsledku kolizí nebo povrchů.

Dodd-Frank Act

Americký zákon Dodd-Frank Act vyžaduje, aby společnosti zakótované na burze v USA zveřejňovaly u svých produktů použití „konfliktních minerálů“. Tento požadavek se může dotknout i německých společností, které patří mezi dodavatele pro společnosti zakótované na burze v USA.

 • Více o zákonu Dodd-Frank Act

  Od července 2010 je americký zákon Dodd-Frank Act právně závazný. Tento zákon se vztahuje pouze na společnosti registrované americkým regulačním burzovním úřadem US Securities and Exchange Commission (SEC).

  Sekce 1502 zákona Dodd-Frank Act má zajistit, aby určité materiály, jako je tantal, wolfram, cín či zlato, tzv. „konfliktní minerály“, nepocházely z Demokratické republiky Kongo a s ní sousedících států kvůli občanské válce, která tam probíhá.

  Požadavky zákona probíhají celým dodavatelským řetězcem, avšak bez bezprostředního účinku mimo USA.

  V Evropě neexistuje žádná srovnatelná směrnice ani podobné omezení látek, takže i dotčené výrobky či suroviny mohou být dál legálně dováženy a uváděny na vnitřní trh.

  Jako odpovědná společnost však s nezbytnou péčí ověřujeme, zda produkty, které vám byly dodány, obsahují například suroviny z Demokratické republiky Kongo a z jejích sousedních zemí. Tento závazek plníme při každé dodávce.

  V důsledku neustálého dialogu s našimi dodavateli nemáme v současné době žádný oprávněný důvod domnívat se, že suroviny použité v našich výrobcích mohou pocházet ze zmíněného krizového regionu. Prohlašujeme, že naše společnost „není v rozporu“ se smyslem zákona „Dodd-Frank Act“.

PAK

Řada polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK) patří z důvodu své perzistence a toxicity mezi látky významně znečišťující životní prostředí. V důsledku toho je použití polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK) omezeno přílohou XVII nařízení REACH č. 1272/2013.

 • Více o PAK

  Dne 6. prosince 2013 byla rozšířena stávající regulace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK) v příloze XVII nařízení REACH 1907/2006/ES. Od 27. prosince 2015 je obsah PAK v gumových a plastových výrobcích s prodlouženým kontaktem s kůží nebo ústy omezen na 1 mg/kg na PAK.

  Kromě toho byly zpřísněny limitní hodnoty PAK podle specifikací GS Výboru pro bezpečnost výrobků „AfPS GS 2014:01 PAK“.

  Vzhledem k tomu, že naše výrobky (kola a kladky) nespadají do kategorie komponentů, u nichž při použití dochází k předvídatelnému dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s pokožkou, výše uvedené předpisy se našich výrobků (kol a kladek) nedotýkají.

  Na přání však můžeme nabídnout gumová kola a kladky, která splňují výše uvedené limity. K dispozici máme odpovídající potvrzení, která nám poskytly naše dodavatelské gumárenské závody, a také výsledky testů provedené nezávislým institutem.

POP

Perzistentní organické polutanty (Persistent Organic Pollutants, POP) představují kvůli svým perzistentním vlastnostem globální problém, který lze regulovat pouze mezinárodně. Pro řešení následných hrozeb pro člověka a životní prostředí způsobených POP byly v minulosti uzavřeny mezinárodní dohody o životním prostředí.

 • Více o POP

  Perzistentní organické polutanty (POP) jsou organické chemikálie, které se vyznačují určitými vlastnostmi:

  • vytrvalostí po dlouhou dobu,
  • potenciálem dalekosáhlého přenosu,
  • hromaděním v potravinovém řetězci,
  • toxicitou pro lidi a zvířata.

  Nařízení (ES) č. 850/2004 stanovilo dne 29. dubna 2004 členským zemím EU podrobné požadavky na produkci, uvádění na trh, používání a uvolňování POP. Cílem tohoto nařízení je v souladu se zásadou preventivní opatrnosti chránit lidské zdraví a životní prostředí před POP.

  Tímto potvrzujeme, že splňujeme požadavky tohoto nařízení a že naše produkty neobsahují perzistentní organické polutanty (POP ve smyslu nařízení (ES) č. 850/2004 Přílohy I).

REACH

REACH je zkratkou pro registraci, evaluaci, autorizaci a restrikci chemických látek; tj. pro zapsání, posouzení, povolení a omezení chemických látek. Jedná se o nařízení EU o chemických látkách, které vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

 • Více o REACH

  Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 zavedlo významnou restrukturalizaci politiky v oblasti chemických látek. Díky REACH došlo k zásadní harmonizaci právních předpisů o chemických látkách. Cílem je ochrana lidí a životního prostředí a shromažďování všech informací o chemických látkách v Evropě.

  Zákon o chemických látkách poprvé zahrnuje také látky obsažené ve výrobcích. Společnost Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG je proto jako výrobce povinna informovat, zda jsou v jejích výrobcích obsaženy látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

  Po vstupu nařízení REACH v platnost v červnu roku 2007 jsme začali pravidelně přezkoumávat program výrobků ohledně SVHC. Pokud by látka uvedená v seznamu látek v jednom z našich výrobků překročila 0,1% hmotnostní podíl, okamžitě splníme naši informační povinnost v souladu s článkem 33 nařízení REACH.

  Následující položky obsahují látku uvedenou na seznamu SVHC s hmotnostním podílem > 0,1 %:

  • okta-methyl-cyklotetrasiloxan (D4) (CAS č. 556-67-2),
  • deka-methyl-cyklopentasiloxan (D5) (CAS č. 541-02-6),
  • dodeca-methyl-cyklohexasiloxan (D6) (CAS č. 540-97-6).

   

  Odkaz na aktuální seznam SVHC: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

RoHS

Toxické a environmentálně nebezpečné látky v elektronice se hromadí v přirozeném koloběhu. Podle směrnice RoHS mají být takové látky ve výrobcích zakázány. Omezování nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) představuje směrnici ES 2011/65/EU ze dne 8. června 2011.

 • Více o RoHS

  Název směrnice RoHS zní: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.

  Tato směrnice EU byla transponována do vnitrostátního německého práva vydáním dne 9. května 2013 předpisem „Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung – ElektroStoffV“.

  Dne 4. června 2015 byl delegovanou směrnicí 2015/863/EU doplněn seznam nebezpečných látek o 4 další látky.

  Výrobky společnosti Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG nejsou elektrickými ani elektronickými zařízeními, proto se na naše výrobky dané nařízení nevztahuje.

  Vzhledem k tomu, že naše kola a kladky jsou montovány i na elektrická nebo elektronická zařízení, nepoužíváme v našich výrobcích žádné materiály, které překračují limitní hodnoty látek uvedených v Příloze II. Můžeme tedy potvrdit shodu se směrnicí RoHS.