Všeobecné obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Součástí VOP je i reklamační řád.

§ 1 Pro účely těchto VOP se rozumí:

 • Dodavatel: společnost Blickle, a.s., IČ: 25577158, DIČ: CZ 25577158, sídlem Maříkova 2083/32, Řečkovice, 621 00 Brno, společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3048, (dále jen „Blickle, a.s.,“ nebo „dodavatel“).
 • Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby společnosti Blickle, a.s. v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle písemné objednávky odběratele odsouhlasené dodavatelem, resp. dle smlouvy.
 • Výrobek/zboží: vlastní produkt společnosti Blickle, a.s., včetně dodávaného materiálu, nebo výrobek/zboží dodané třetí stranou.
 • Smluvní vztah: jakýkoliv vztah mezi dodavatelem a odběratelem, uzavřený (ústně či písemně) za účelem dodávky výrobku/zboží či poskytnutí služby. Tyto vztahy vznikají faktickým jednáním dodavatele a odběratele, převzetím zboží, potvrzením objednávky a/nebo písemnou kupní smlouvou.
 • Písemná forma: pro účely těchto VOP se za úkony učiněné v písemné formě považují vedle písemností v listinné podobě, opatření vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců, rovněž i faxová zpráva a elektronická pošta (e-mail), není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí těmito VOP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu, a dále potom legislativou ČR, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (v platném znění).

Pokud odběratel po nabytí účinnosti těchto VOP učiní objednávku zboží, vyjádří tím výslovný souhlas s VOP dodavatele platnými a účinnými v době objednání zboží.

VOP jsou závazné pro veškeré smluvní vztahy dodavatele a jeho odběratelů s tím, že dodavatel provádí dodávky odběrateli výhradně na základě těchto VOP.

Tyto VOP spol. Blickle, a.s. mají přednost před jakýmikoliv jinými obchodními či smluvními podmínkami odběratele. Použití všeobecných obchodních podmínek odběratele se tímto vylučuje, pokud nejsou dodavatelem výslovně akceptovány písemným souhlasem dodavatele v listinné podobě, stvrzeným podpisem oprávněného zástupce dodavatele. To platí i v případě, kdy by všeobecné obchodní podmínky odběratele nebyly v rozporu s VOP dodavatele. Jednání dodavatele a plnění smluv dodavatelem neplatí jako souhlas s aplikací podmínek odlišných od VOP dodavatele.

Dohodnou-li se dodavatel a odběratel na jiných podmínkách, než je uvedeno v těchto VOP, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto VOP. Tato dohoda je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřená formou písemné objednávky odběratele s kladným písemným vyjádřením dodavatele nebo písemné kupní smlouvy, stvrzené podpisy oprávněných zástupců obou stran.

VOP jsou veřejné a jsou volně dostupné ve všech kancelářích dodavatele a na jeho internetové domovské stránce www.blickle.cz

 

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY
§2 Sídlo dodavatele:
Blickle a.s.
Maříkova 32
621 00 Brno
Tel: 541 420 821 fax: 541 420 820
e-mail: info@blickle.cz

Pracovní doba:
Pondělí až pátek 8.00 – 16.30
Pátek: 7:00-15:30

Mimo uvedenou dobu lze zadávat a vyzvedávat zakázky jen po vzájemné předchozí domluvě a ve zcela výjimečných případech. O svátcích je provoz zpravidla omezen. 

§ 3 Způsob objednávání
Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli. Objednávku je možné doručit dodavateli faxem, e-mailem, poštou a nebo osobně - kontakty viz výše v textu. Dodavatel není povinen zpracovat objednávku odběratele podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato následně doložena i objednávkou v písemné formě s níže uvedenými náležitostmi.

§ 4 Objednávka musí obsahovat:

 • identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
 • obchodní jméno a IČO/DIČ odběratele,
 • kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. a e-mail. spojení
 • předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:
  • počtu kusů,
  • objednacího čísla dle katalogu dodavatele,
  • rozměrových a jakostních požadavků a norem,
  • povrchových úprav,
 • cenová ujednání, fakturace,
 • požadovaný termín dodání,
 • způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
 • způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
 • jiné, doplňující údaje.

Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn postupovat dle těchto VOP, popřípadě dle svých standardních postupů.

§ 5 Potvrzení objednávky, technické vyjasnění, uzavírání smluv
Objednávku posoudí pracovníci obchodně-provozního úseku dodavatele (dále jen „OPU“).
Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.
V případě technických nejasností je nutné tyto odstranit. Za dodavatele jednají ve věcech technických pracovníci OPU.
Existuje-li více forem (verzí) technického zadání odběratele, pak jsou co do rozhodnosti řazeny v této prioritě:

 1. Elektronická forma.
 2. Vytištěná čitelná výkresová dokumentace.
 3. Písemná slovní specifikace.
 4. Ostatní.

V případě opakované výroby je odběratel povinen do objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně verze (revize). Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení.

Příjme-li, tj. písemně odsouhlasí, dodavatel objednávku jako závaznou, potvrdí to odběrateli a přidělí objednávce své zakázkové číslo. Od tohoto okamžiku jsou dodavatel a odběratel ve smluvním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit.

Pokud odběratel zruší objednávku po jejím potvrzení dodavatelem, je povinen uhradit stornopoplatek ve výši marně vynaložených nákladů dodavatele ve skutečné výši, maximálně však do hodnoty 20% objednaného zboží. Jedinou výjimkou je zrušení objednávky z důvodu nedodržení dodacího termínu, kdy se stornopoplatek neúčtuje.

Potvrzovat objednávky mohou pracovníci OPU, uzavírat kupní smlouvy v hodnotě nad 300.000 Kč mohou za dodavatele pouze vedoucí pracovníci OPU a nebo oprávnění zástupci.

V případě hodnoty předmětu jednorázové dodávky nad 500.000,- Kč včetně DPH, nebo opakovaných dodávek jednomu odběrateli s úhrnem celkové ceny za měsíc (popř. za předchozích 30 dní) nad 500.000,- Kč, musí být smluvní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné kupní smlouvy v listinné podobě, opatřené podpisy oprávněných zástupců dodavatele a odběratele.

U dodávek speciálních výrobků jsou možné odchylky počtu kusů až do +/- 10% s odpovídající úpravou celkové ceny.

§ 6 Dodací podmínky
Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího výslovného označení za závaznou v písemné smlouvě nebo potvrzení objednávky odběratele dodavatelem. V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závazné porušení smlouvy.

Dodavatel se zavazuje, vytvoří-li se překážky, bránící mu v dodání zboží, neprodleně o tomto informovat odběratele a dohodnout s ním další postup.

Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu působení překážek v případech, kdy je dodávka zboží opožděna v důsledku objektivních, nepředvídatelných či neodvratitelných okolností. Odpovědnost dodavatele za nedodržení dodací lhůty je v těchto případech zcela vyloučena, a to i v případě, byla-li dodací lhůta sjednána jako závazná.

Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je odběratel v prodlení se splněním svých smluvních povinností ve vztahu k dodavateli.

Dodavatel je oprávněn k dílčím dodávkám zboží a služeb, případně i před stanovenou dodací lhůtou.

Pojištění přepravy zabezpečí dodavatel pouze na základě písemného ujednání. Pokud charakter zboží bude vyžadovat pojištění z důvodu ochrany zboží (křehké apod.), bude zboží pojištěno automaticky.

Dodavatel má právo rozhodnout, kterou zakázku doručí osobně a kterou zašle prostřednictvím přepravní společnosti, případně pošty.

Dodací lhůtu (termín) je dodavatel oprávněn posunout v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho technickým vyjasněním.

V případě vztahu uzavřeného na základě písemné kupní smlouvy (např. předměty plnění s cenou nad 500.000,- Kč) počíná běžet dodací lhůta nejdříve ode dne doručení řádně podepsané kupní smlouvy do sídla dodavatele, není-li smlouvou určeno jinak.

§ 7 Cena
Kupní cena je sjednána na základě ceníku dodavatele, který je platný v den, kdy odběratel objednává zboží nebo dodavatel sdělí cenu odběrateli ústně nebo formou písemné cenové nabídky s časově definovanou platností, který s ní dá souhlas zasláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, kupní cena se rozumí ze závodu, resp. ze skladu dodavatele. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši, náklady na přepravu k odběrateli jsou běžně účtovány zvlášť.

Prodejní ceníky je dodavatel oprávněn kdykoli měnit. Změny se považují za oznámené zveřejněním této informace na webových stránkách dodavatele www.blickle.cz

§ 8 Platební podmínky a fakturace

 1. Platby odběratele za dodávky zboží a služeb dodavatele se uskutečňují jako:
  • platby předem,
  • platby v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službě),
  • platby na základě faktury s udanou dobou splatnosti.
 2. Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží odběratelem je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet dodavatele. Po uskutečněném zdanitelném plnění je odběrateli zaslán řádný daňový doklad. Pouze na základě zvláštní písemné dohody může dodavatel akceptovat i potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu odběratele s uvedenou platbou.
 3. Při platbě na fakturu s uvedením doby splatnosti je stanovena tato doba na 14 dnů. Ve výjimečných případech lze dohodnout splatnost jinou.
 4. V případě, že se odběratel dostane s platbou do prodlení, je povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení, minimálně však 20 Kč za každý i jen započatý den prodlení, pokud není dohodnuto jinak.
 5. V případě, že je odběratel s platbou faktury v prodlení delším než 7 kalendářních dnů, je dodavatel oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro dodavatele přijatelné.
 6. Pokud není dohodnuto jinak, je povinen odběratel první tři platby za zboží nebo poskytnuté služby realizovat v hotovosti nebo platbou zálohovou fakturou..

Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury. Písemně nenasmlouvané krácení položek ve faktuře není možné.

Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu dodavatele či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.), a to i tehdy, pokud již došlo k jeho předání.

V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu, a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05%, a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení vzniklých porušením smlouvy, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku závazků ze smlouvy. Bylo-li již odběrateli zboží dodáno, je dodavatel v důsledku odstoupení oprávněn domáhat se vrácení dodaného zboží.

§ 9 Nadstandardní služby
Odběratel může požadovat po dodavateli poskytnutí součinnosti v podobě zadávání informací, hodnot, údajů, dokladů, položek, apod., souvisejících s dodávkou výrobků/zboží dodavatele do ERP systému odběratele, potvrzování originálů běžných objednávek odběratele razítkem a podpisem.

Odběratel bere na vědomí, že se jedná o nadstandardní služby, které nejsou automatickou součástí dodávky výrobků/služeb, na jejich poskytnutí není právní nárok a závisí zcela na vlastním uvážení dodavatele, zda požadavku odběratele na poskytnutí těchto služeb vyhoví či nikoliv.

V případě, že dodavatel požadavku odběratele na poskytování výše uvedených nadstandardních služeb vyhoví, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli poplatek za provedení takových úkonů ve výši 50,- Kč bez DPH za každou jednotlivou položku zadanou dodavatelem do ERP systému odběratele, resp. za každou fyzicky potvrzenou originální objednávku.

Poskytnutí certifikátů k odebranému zboží může být zpoplatněno dle aktuálních ceníků výrobce, resp. dodavatele.

Cena za poskytnuté nadstandardní služby bude součástí fakturace za dodané výrobky/služby dodavatele. Výše uvedené platební podmínky se uplatní i v těchto případech.

§ 10 Kredit
Odběratelům s dobrou platební morálkou, kteří opakovaně využívají služeb dodavatele, může být přidělen (stanoven) dodavatelem tzv. kredit, tj. finanční limit pro nejvyšší přípustné saldo odběratele. Tento kredit určuje maximální přípustný součet částek na neuhrazených fakturách vystavených dodavatelem odběrateli, bez ohledu na jejich splatnost, který ještě nevede k zadržení výrobku/zboží.

Kredit určuje výhradně dodavatel a je oprávněn jej měnit. Výše kreditu je zpravidla maximálně rovna částce odpovídající měsíčnímu objemu odběru výrobků/zboží.

Odběratelé, kteří mají zájem využívat kredit stanovený dodavatelem a platbu po dodávce zboží musí mít uzavřenu s dodavatelem smlouvu o platebních podmínkách a zajištění závazku. V této smlouvě je především stanovena doba splatnosti faktur a výše kreditu odběratele.

§ 11 Převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné
Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami, s přihlédnutím k případně přidělenému kreditu.

Převzetí výrobku/zboží a souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu přepravní společnosti.

Nebezpečí škody na výrobku/zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí.

Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo než je sklad dodavatele, je povinen v přiměřené výši uhradit balné, dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Zboží je zasílané zpravidla přepravní službou, pokud není dohodnuto jinak.

Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.

Nevyzvedne-li si odběratel výrobek/zboží do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě má dodavatel právo považovat objednávku odběratele za zrušenou, výrobek/zboží propadá ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

§ 12 Vrácení zboží
Zakoupené zboží, které bylo dodáno na základě nesprávně zvoleného zboží v objednávce odběratele, může být vráceno zpět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele. Na vrácení zboží odběratelem však není právní nárok. Zboží musí být vráceno nepoškozené a v původním nepoškozeném originálním balení, včetně veškerého příslušenství, součástí a dokumentace ke zboží.

Na základě předchozí dohody s dodavatelem je odběratel oprávněn provést vrácení zboží osobně v místě provozovny dodavatele nebo prostřednictvím přepravních společností. Zboží zatížené dopravným nebo dobírkou nebude dodavatelem přijato.

Cena zboží bude, v případě dohody o vrácení peněz, dodavatelem dobropisována do 30 kalendářních dnů od obdržení zboží od odběratele.

V souvislosti s vrácením zboží je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli manipulační-storno poplatek ve výši 10 % - 20% z ceny zboží bez DPH, který představuje náklady dodavatele spojené s vrácením zboží, jako např. vstupní kontrola, nové naskladnění zboží, náklady na přepravu zboží zpět obchodnímu partnerovi dodavatele, apod. Manipulační-storno poplatek bude odečten z ceny zboží.

§ 13 Zadržení výrobku/zboží dodavatelem
Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený kredit, pak dodavatel pozastavuje další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků či odčerpání kreditu odběratelem. O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje telefonicky, nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v dodací lhůtě ze strany dodavatele.

III. REKLAMAČNÍ ŘÁD
§ 14 Záruky za jakost, odpovědnost za vady
Dodavatel poskytuje na své výrobky záruku za jakost v délce 6 měsíců a na materiálové vady v délce 12 měsíců od převzetí výrobku odběratelem.

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.

Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na bezpečnostní zařízení zničená v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob.

Záruka se rovněž neuplatní v případě spotřebního zboží, z jehož povahy vyplývá kratší životnost, než je stanovená záruční doba 6 měsíců, resp. 12 měsíců, a dále i v případě, kdy jde o zboží se samostatně vyznačeným datem spotřeby či trvanlivosti.

Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl, a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.

Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.

Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v k tomu sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.

§ 15 Uplatnění a přezkoumání reklamace
Zjistí-li dodavatel na předmětu plnění vadu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, záruka zaniká.

Za písemné ohlášení vady - reklamaci, je považován fax, e-mail, doporučený dopis nebo zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho provozovny. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není možné ji odstranit opravou či dodáním nového zboží. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti.

Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního reklamovaného výrobku.

Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí.

Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.

§ 16 Oprávněné reklamace

 • Oprava vadných dílů.
 • Výroba nových dílů výměnou za vadné.
 • Dobropis vadného zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné výrobky/zboží bezvadnými.

Vadné díly, které byly vyměněny a nebo za ně bylo poskytnuto náhradní plnění se stávají majetkem dodavatele a musí mu být na vyžádání poskytnuty.

§ 17 Neoprávněné reklamace
Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku. Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 18 Mlčenlivost

Odběratel se zavazuje, že bude považovat veškeré obchodní a technické informace, se kterými se seznámí v průběhu smluvního vztahu s dodavatelem, za obchodní tajemství, přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje zachovávat mlčenlivost. Loga, schémata, výkresy a podobné předměty duševního vlastnictví a podklady dodavatele nesmí být zpřístupněny ani jinak poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu dodavatele v listinné podobě, opatřeného podpisem oprávněného zástupce dodavatele. Jakékoli reprodukování a rozšiřování těchto předmětů je odběratel oprávněn činit pouze s tímto předchozím písemným souhlasem dodavatele a v rozsahu dle právních předpisů na úseku práva duševního vlastnictví. Odběratel není oprávněn bez uvedeného předchozího písemného souhlasu odběratele sdělovat jakýmkoli třetím osobám informace o vzniku, podmínkách a obsahu smluvního vztahu a obchodní spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem.

§ 19 Uplatnění a přezkoumání reklamace
Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Změna okolností nemůže přivodit změnu práv a povinností odběratele. Právo odběratele domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a možnost změny či zrušení závazku soudem podle § 1766 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje.

§ 20 Rozhodné právo a rozhodování sporů
Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Všechny spory vzniklé z právních vztahů ve smyslu těchto VOP mezi dodavatelem a odběratelem budou rozhodovány místně příslušným soudem určeným dle sídla dodavatele.

§ 21 Postoupení a započtení
Pohledávky za dodavatelem je odběratel oprávněn postoupit pouze po předchozím písemném souhlasu dodavatele v listinné podobě, který bude opatřen podpisem oprávněného zástupce dodavatele.

Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele započíst své případné nároky vůči dodavateli proti pohledávkám dodavatele vzniklých z této smlouvy.

V. ZÁVĚR
Tyto VOP jsou zveřejněny dne 2.1.2023 a nabývají účinnosti dnem 1.2.2023.

VOP ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování objednávek, nákupu výrobků/zboží a služeb, dodávání, fakturaci a reklamacích.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice dodavatele, si dodavatel vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli v budoucnu změnit (a to ohledně kterékoli jejich části). Tuto změnu dodavatel vyhlásí vhodným způsobem (zveřejněním na webových stránkách dodavatele www.blickle.cz) minimálně měsíc před účinností této změny s tím, že změna je platná a závazná pro všechny obchodní případy uzavřené po nabytí účinnosti těchto nově vyhlášených VOP (z tohoto důvodu je odběratel povinen pravidelně kontrolovat webové stránky dodavatele).

Pokud odběratel po nabytí účinnosti změny těchto VOP učiní objednávku zboží, vyjádří tím odběratel výslovný souhlas s aktualizovaným zněním VOP dodavatele platných a účinných v době objednání zboží. Aktuální znění VOP je dostupné na webových stránkách dodavatele www.blickle.cz

V Brně dne 20.12.2022

Dodavatel:
Blickle, a.s., Maříkova 32, 621 00 Brno, IČO: 25577158
Z dodavatele podepsal: RNDr. Jiří Marek, CSc.